การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 95 คน
เมื่อวานนี้ 44 คน
เดือนนี้ 819 คน
ปีนี้ 21134 คน
ทั้งหมด 68630 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 06/11/2562 ] รายงานการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด พื้นที่ตำบลวังโป่ง
[ 18/08/2562 ] โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
[ 14/08/2562 ] โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
[ 26/09/2562 ] โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562
[ 12/06/2562 ] โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
[ 12/06/2562 ] ประชาสัมพันธ์งานป้องกันภัยฯ
[ 04/12/2561 ] รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
[ 04/12/2561 ] งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561
[ 03/02/2562 ] โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลวังโป่ง
[ 28/05/2562 ] โครงการ อบต.วังโป่งสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทุนการศึกษา
[ 21/09/2561 ] โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
[ 17/09/2561 ] โครงการณรรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561
[ 06/09/2561 ] โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
[ 31/08/2561 ] โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ
[ 22/08/2561 ] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561
[ 08/08/2561 ] โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง
[ 20/07/2561 ] โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
[ 24/07/2561 ] โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ
[ 11/07/2561 ] โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีสารสเตียรอยด์
[ 26/12/2560 ] ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลวังโป่ง
[ 22/12/2560 ] การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
[ 16/09/2560 ] โครงการพัฒนาชีวิตผู้พิการ
[ 16/09/2560 ] โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ฝาย
[ 15/09/2560 ] โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
[ 14/09/2560 ] โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[ 08/06/2559 ] ถ้ำผาโค้ง
[ 07/08/2559 ] โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
[ 24/06/2559 ] โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
[ 05/09/2558 ] ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
[ 04/09/2558 ] ประวัติความเป็นมา
c03c89f409df26c10c7335181b23922c