การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 73 คน
เมื่อวานนี้ 204 คน
เดือนนี้ 6057 คน
ปีนี้ 17360 คน
ทั้งหมด 90838 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรภายในตำบลวังโป่ง จำนวน 83 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล มีความรู้เรื่องการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้ ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนในการผลิต
รูปประกอบ